Nepal Army School, Bhaktapur

Shree - Shree Sainik Awasiya Maha Vidyalaya, Sallaghari, Bhaktapur